نظام بررسی و پذیرش پیشنهادها

 

مدیریت مشارکتی یکی از راهکارهایی است که با پیدا کردن فصل مشترک کارکنان و مدیران به تحقق خواسته های هر دو طرف کمک می کند. همفکری و مشارکت در کارها باعث موفقیت در کارها و و بالا بردن کارایی مجموعه است. نظام پیشنهادها یکی از ابزارهای مدیریت مشارکتی است. 

در فصل جدید فعالیت نظام پیشنهادهای دانشگاه تمامی پیشنهادات ارایه شده طی چند مرحله بررسی می شوند و پیشنهاد اجرای آن به مدیران عالی دانشگاه داده می شود. پیشنهاد تمامی افراد مرتبط با دانشگاه (هیات علمی، کارکنان، دانشجویان و مراجعان)  به دقت بررسی می شود و هیچ محدودیتی از نظر موضوع پیشنهاد و فرد پیشنهاد دهنده وجود ندارد.

نظام پیشنهادهای دانشگاه هر پیشنهاد را به منزله هدیه ای می داند که به مجموعه دانشگاه ارایه شده است.

چند نکته:

- لطفا قبل از ارسال پیشنهاد بخش های صفحه وب ما را ببینید و  بخش راهنما را مطالعه فرمایید. اگر سوالی داشتید از طریق اتوماسیون با دبیرخانه نظام پیشنهادها و تلفنی یا دفتر مدیر منابع انسانی دانشگاه مطرح کنید.

- هر پیشنهاد در قالب یک فرم تنظیم می شود.

-  همکاران دانشگاهی بهتر است پیشنهاد خود را در سامانه اتوماسیون اداری به دبیرخانه نظام پیشنهادها ارسال کنند تا نتیجه بررسی پیشنهاد و مکاتبات دیگر را در همان جا بتوانند پیگیری نمایند.