صفحه اصلی نظام پیشنهادات

اعضای کمیته نظام پیشنهادات دانشگاه بوعلی سینا

 

اعضای دوره سوم کارگروه نظام پیشنهادها  1403-1402 (به ترتیب الفبا)

آقای دکتر وحید پاشایی (رییس دفتر ریاست دانشگاه - نماینده رییس دانشگاه)

آقای دکتر حسین تراب زاده خراسانی (عضو هیات علمی گروه عمران دانشکده مهندسی)

آقای دکتر سید علی حسینی سیر (معاون آزمایشگاه مرکزی دانشگاه - دبیر کارگروه)

آقای مهندس حسین حمدیه (مدیر منابع انسانی دانشگاه -رییس کارگروه)

خانم فریبا رشیدی (رییس اداره آموزش دانشکده علوم انسانی)

آقای دکتر امیرحسین رهبر (عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری رزن)

آقای حسین سلیمانی (کارشناس مسوول کارگزینی اعضای هیات علمی)

 

 

اعضای دوره دوم کارگروه نظام پیشنهادها 1401 (به ترتیب الفبا)

آقای دکتر علی اصغری صارم (معاون آموزشی دانشکده مدیریت و حسابداری رزن)

آقای صادق پناهی (رییس اداره کارگزینی دانشگاه)

آقای دکتر حسین تراب زاده خراسانی (عضو هیات علمی گروه عمران دانشکده مهندسی)

آقای دکتر سید علی حسینی سیر (معاون آزمایشگاه مرکزی دانشگاه - دبیر کارگروه)

آقای مهندس حسین حمدیه (مدیر منابع انسانی دانشگاه - رییس کارگروه)

آقای مهندس مسعود رسولی (معاون مدیر منابع انسانی دانشگاه)

آقای مهندس نبی اله سپهری (کارشناس مسوول تحصیلات تکمیلی دانشگاه)           

خانم دکتر معصومه کیانی (عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشکده علوم احتماعی)

 

 

اعضای دوره اول کارگروه نظام پیشنهادها 1400 (به ترتیب الفبا)

آقای دکتر علی اصغری صارم (معاون آموزشی دانشکده مدیریت و حسابداری رزن)

آقای صادق پناهی (رییس اداره آموزش دانشکده علوم انسانی)

آقای دکتر سید علی حسینی سیر (معاون آزمایشگاه مرکزی دانشگاه - دبیر کارگروه)

آقای مهندس مسعود رسولی (مدیر امورعمومی دانشکده مهندسی)

آقای مهندس نبی اله سپهری (مدیر منابع انسانی دانشگاه -رییس کارگروه)

خانم دکتر پروانه سمویی (عضو هیات علمی گروه صنایع دانشکده مهندسی)