فرم های اداری

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

عنوان فرم -آیین نامه
منشور اخلاقی کارکنان دانلود 
آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی دانلود
آئین نامه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها دانلود

ارزیابی کارکنان

دستور العمل تکمیل فرم ارزیابی عملکرد کارکنان

فرم ارزیابی عملکر گروه یک

فرم ارزیابی عملکرد گروه دو

فرم ارزیابی عملکرد گروه سه

فرم ارزیابی عملکرد گروه چهار

فرم تقدیر نامه برای ارزیابی عملکرد

فرم دوره های آموزشی برای ارزیابی عملکرد

فرم ثبت تجربه

ادامه تحصیل و اعمال مدرک تحصیلی

فرم ادامه تحصیل کارکنان

فرم اعمال مدرک کارکنان

ارتقا رتبه

فرم های تحویل مدارک جهت ارتقا 

فرم درخواست ارتقاء رتبه

پایه تشویقی

درخواست اعطاء پایه تشویقی

انتصاب در پست های سازمانی

فرم پیشنهاد انتصاب/تصدی پست

درخواست دور کاری(مخصوص همکار خانم)

فرم درخواست دورکاری

تبدیل وضعیت

تبدیل وضع پیمانی به رسمی آزمایشی

مرخصی بدون حقوق

درخواست مرخصی بدون حقوق

انتقال

درخواست انتقال به دانشگاه

ماموریت

درخواست مأمور به خدمت شدن به دانشگاه

درخواست تمدید مأمور به خدمت در دانشگاه

درخواست مأمور شدن از دانشگاه به سایر دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی 

بازخرید خدمت درخواست بازخریدی یا قطع همکاری

تمدید قرارداد

فرم تمدید قرارداد(عضو قراردادی)

بازنشستگی پیش از موعد

فرم درخواست بازنشستگی پیش از موعد

استعفا

فرم درخواست استعفا