مسئول دفتر مدیریت منابع انسانی: آقای ابراهیم عزیزی

تلفن مستقیم:38272692 - 081

فکس:38380697 081

داخلی:448